Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

İkamet kurallarının ihlali ve uygulanacak cezalar, 28.02.2009

1. Ülkeye giriş yaptığı vizede veya daha sonra aldığı ikamet tezkeresinde öngörülen ikamet süresinin yenilenmesi için, geçerli bir sebep gösterilmeksizin, ikamet süresinin bitimine en az üç gün kala bildirimde bulunulmaması. Başvuru sahibi özel bir şirket veya bir şahıs için çalışıyorsa ve gecikme için herhangi bir geçerli sebebi yoksa iki misli ikamet harcı ödemek zorunda kalır. İkinci kez gecikme yaşanması halinde, ceza ikiye katlanır.

Yabancı personel Suudi Arabistan’da resmi bir kurum ya da kuruluş için çalışacak ise, ilgili resmi kurum ya da kuruluş, yabancı personelin ülkeye giriş yaptığı tarihinden sonraki üç aylık süre zarfında, bu personelin ikamet izni için başvuruda bulunmak zorundadır. Gecikme halinde, ilgili kurum ya da kuruluş, gecikmeye sebebiyet veren çalışanı hakkında disiplin işlemi yapılmasını teminen yazılı olarak uyarılır.

2. İkamet izni bulunmasına karşın, bu izne temel teşkil eden bir kanıtın/belgenin, sorulduğunda ibraz edilememesi. Birinci seferde 1.000, ikinci seferde 2.000, üçüncü seferde 3.000 SAR para cezası uygulanır.

3. Geçerlilik süreleri sona ermeden önce, “giriş-çıkış” veya “sadece çıkış” vizelerinin yenilenmesi için başvuruda bulunmamak. Birinci seferde 1.000, ikinci seferde 2.000, üçüncü seferde 3.000 SAR para cezası uygulanır. Yeni bir vize gerekli olduğu takdirde, vize, mevcut prosedürler çerçevesinde çıkarılır.

4. Pasaportun veya ikamet izninin kaybı halinde, kayıp anından sonraki 24 saat içerisinde kayıp başvurusunda bulunmamak. Birinci seferde 1.000, ikinci seferde 2.000, üçüncü seferde 3.000 SAR para cezası uygulanır.

5. Yabancı işçinin/personelin kefaleti altında bulunan eş, çocuk veya diğer kişilerin Suudi Arabistan’da, gelir getirecek bir işte çalışması. Birinci seferde 1.000, ikinci seferde 2.000 SAR para cezası uygulanır. Üçüncü seferde 3.000 SAR para cezasının yanısıra, ihlal İçişleri Bakanlığı’na intikal ettirilerek, ikamet izninin iptali ve yabancının sınırdışı edilmesi istenir.

6. Vizesindeki ikamet süresi sona erdiği halde Suudi Arabistan’da kalmaya devam edenler. İhlali yapan kişiye, para cezası, hapis ve sınırdışı edilme dahil olmak üzere, yasada öngörülen yaptırım ve cezalar uygulanır.

Yasal ceza tahsil edildikten ve çıkış vizesi verildikten sonra, sınırdışı edilme işlemleri tamamlanır ve ilgili kişi ülkeyi terk edene kadar kendisine nezaret edilir.

İhlali yapan kişi, Suudi Arabistan’da mukim bir yabancıyı ziyaret amacıyla ülkeye gelmiş ise, konu İçişleri Bakanlığı’na intikal ettirilir ve ikamet süresi dolmuş bir yabancıya barınma imkanı sağlamış olan kişinin de ikamet izninin iptali ve sınırdışı edilmesi istenir.

7. Ziyaret amacıyla ülkeye gelmiş olan ve çalışma izni olmayan bir yabancının istihdam edilmesi. Ziyaret vizesinin süresi dolmamış olsa da ziyaretçi sınırdışı edilir. Ziyaret vizesinin süresi dolmuş ise, ziyaretçi, vize süresi ihlalinin gerektirdiği  yaptırım ve cezalarda da tatbik edildikten sonra sınırdışı edilir.

Ziyaret amacıyla ülkeye gelen yabancıyı istihdam edenlere para cezası uygulanır. Bu yabancı ziyaretçiyi istihdam eden kişi de bir yabancı ise konu İçişleri Bakanlığı’na intikal ettirilir ve sözkonusu yabancı işverenin ikamet izninin iptali ve sınırdışı edilmesi istenir.

8. Sahtecilik, rüşvet, aldatma veya hile yoluyla kendisine ikamet izni alan, giriş/giriş-çıkış vizesi temin eden veya iş bulan yabancılar ve onlara yardımcı olanlar. Kendisi veya bir başkası için giriş vizesi, ikamet izni veya resmi vize almak üzere, Suudi Arabistan’daki veya Suudi Arabistan dışındaki yetkili Suudi makamlarına sahte belge ibraz edenler ve yanlış beyanda bulunanlar. Pasaport ve diğer seyahat belgeleri ile ikamet izinleri üzerinde sahtecilik ve tahrifat yapanlar ve bunları kullananlar. Giriş vizesi temininden kazanç sağlayanlar. İhlali yapan kişi bir yabancı ise 10.000 SAR para cezası ve/veya üç ay hapis ile cezalandırılır. Ayrıca, ikamet izni iptal edilerek sınırdışı edilir.

İhlali gerçekleştiren bir Suudi vatandaşı ise, ilk seferde 10.000 SAR para cezası uygulanır. İkinci seferde, 15.000 SAR para cezası ile birlikte bir ay hapis cezası uygulanır. Üçüncü kez ihlal durumunda ise, 15.000 SAR para cezasına ilave olarak, hapis cezası üç aya yükselir.

Sözkonusu cezalar, ihlali bizzat gerçekleştiren kişinin yanısıra, ona yardımcı olan kişilere de uygulanır. İhlalin ve ihlale konu olan kişilerin sayısına göre cezalar katlanır.

9. Daha önce sınırdışı edilmiş olan yabancının Suudi Arabistan’a geri dönmesi. İhlali yapan kişi, ilk seferde 1.000 SAR para cezası ödemek zorunda kalır ve yeniden ülkesine sınırdışı edilir.  İkinci seferde, 2.000 SAR para cezasının yanısıra, beş ay hapis cezası uygulanır ve bilahare ülkesine yeniden sınırdışı edilir.

10. Hac veya Umre dönemleri sonrasında Suudi Arabistan’da kaçak şekilde kalmaya devam edenlere barınma imkanı sağlayanlar. İhlali yapan kişi Sudi Arabistan’da mukim bir yabancı ise 10.000 SAR para cezası ve/veya bir ay hapis cezasına çarptırılır. Takiben, ikamet izni iptal edilerek sınırdışı edilir.

İhlali yapan kişi bir Suudi vatandaşı ise, ilk seferde 10.000 SAR para cezası ve iki haftadan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, ikinci seferde 10.000 SAR ve bir ay hapis; üçüncü seferde ise 30.000 SAR ve üç ay hapis şeklinde ağırlaştırılır. Verilen cezalar yerel basın aracılığıyla duyurulur.

Öngörülen para cezaları, barınma imkanı sağlanan kaçak umreci veya hacıların sayısı nispetinde katlanarak artırılır.

Suudi vatandaşına kesilen para cezasının tahsili mümkün olamıyor ise, sözkonusu kişiye, bir aydan az ve altı aydan fazla olmamak üzere hapis cezası uygulanır.   

Kaçak umrecilere veya hacılara ev veya benzeri kalacak yer kiralayan kişiler de suç işlemiş sayılırlar. İlk seferinde, sözkonusu kişilerden, bu suçu bir daha işlemeyeceklerine dair teminat alınır. Bu teminata karşın aynı ihlal tekerrür ederse, kiraya verilen mülkün kullanım hakkı, ilk seferde altı ay, ikinci seferde bir yıl ve üçüncü seferde iki yıl için askıya alınır.

11. Hac veya umre amacıyla Mekke ve/veya Medine’ye gelen yabancıların, vizelerindeki ikamet süreleri sona ermesine karşın, Suudi Arabistan’da kaçak olarak kalmaya devam etmeleri. 10.000 SAR para cezası ve/veya bir ay hapis cezası uygulanır ve takiben sınırdışı edilir Sözkonusu kişiye, sınırdışı tarihinden sonraki bir yıl içerisinde tekrar hac veya umre vizesi verilmemesi için ilgili Suudi diplomatik temsilciliği uyarılır.

12. Hac veya umre vize ile Suudi Arabistan’a gelenlerin, vizelerindeki ikamet süreleri dahilinde veya bu süre sona erdikten sonra, Mekke, Cidde ve Medine şehirleri haricindeki şehirlere gitmeleri. 10.000 SAR para cezası ve/veya bir ay hapis cezası uygulanır ve takiben sınırdışı edilir.  (Sınırdışı edilme masrafı, ihlali yapan kişiye aittir). Sözkonusu kişinin Suudi Arabistan’a gelmesine aracılık eden seyahat acentesi hakkında soruşturma başlatılır.

Bahsekonu şahsın Mekke, Cidde ve Medine haricindeki şehirlere intikal etmesine yardımcı olan kişi Suudi Arabistan’da mukim bir yabancı ise, bu kişi 10.000 SAR para cezası ve/veya üç ay hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, ikamet izni iptal edilerek sınırdışı edilir.  

İntikale yardımcı olan kişi bir Suudi vatandaşı ise, ilk seferde 10.000 SAR para cezası ve/veya bir ilâ üç ay hapis cezasına hükmedilir. İkinci seferde 20.000 SAR ve üç ilâ altı ay hapis cezası uygulanır. Ceza, üçüncü seferde 30.000 SAR ve altı ay hapis şeklinde ağırlaştırılır.

Uygulanan para cezası, intikaline yardımcı olunan kişi sayısı nispetinde katlanarak artırılır.

13. Hac ve umre vizesi ile Suudi Arabistan’a gelenleri istihdam edenler. Hac veya umre vizesiyle ülkeye gelen bir ziyaretçiyi çalıştıran kişi Suudi Arabistan’a ikamet eden bir yabancı ise, bu yabancı 10.000 SAR para cezası ve/veya bir ay hapis cezası ile cezalandırılır. Bilahare, ikamet izni iptal edilerek sınırdışı edilir.

İhlali gerçekleştiren kişi bir Suudi vatandaşı ise, ilk seferde 10.000 para cezası tatbik edilir. İkinci seferde, 20.000 SAR ve/veya bir ay hapis cezası uygulanır. Bu ceza, üçüncü seferde, 30.000 SAR ve üç ay hapis şeklinde ağırlaştırılır. Sözkonusu para cezaları, çalıştırılan kişi sayısı nispetinde katlanarak artırılır. Ceza tahsil edilemiyor ise, en az bir en fazla üç ay hapis cezası mutlaka uygulanır.

Çalıştırılan kişilerin sınırdışı edilme masrafları Suudi işverene ait olur. Ayrıca, ihlali yapan Suudi işverenin yabancı işçi istihdam etme hakkı ilk seferde bir yıl, ikinci seferde iki yıl, üçüncü seferde üç yıl askıya alınır.

Yasadışı şekilde çalışan hacının veya umrecinin Suudi Arabistan’a gelmesine aracılık eden seyahat şirketi hakkında soruşturma başlatılır.

14. Çalıştırdığı yabancı işçinin kaçtığını (kefil kaçaklarını) ilgili makama bildirmeyenler. İşverene ilk seferde 5.000 SAR, ikinci seferde 10.000 SAR para cezası uygulanır. Üçüncü seferde, 15.000 SAR para cezasına ilave olarak, bir ay hapis cezasına çarptırılır. Para cezası, kaçtıkları bildirilmeyen kefil kaçaklarının sayısı nispetinde katlanarak artırılır. Kaçtığı bildirilmemiş olan kefil kaçakları yakalandıklarında, sınırdışı edilme işlemlerinin masrafı işverene ait olur. Ayrıca, işverenin, yabancı işçi istihdam etme hakkı ilk seferde bir yıl, ikinci seferde iki yıl, üçüncü seferde üç yıl askıya alınır.

15. İkamet izni bulunan bir yabancının, kendi namına veya başka bir işveren adına çalışması. Bu yabancının ikamet izni iptal edilir ve ülkesine sınırdışı edilir.

16. Başka birinin kefaleti altında bulunan bir yabancıyı çalıştıranlar. Bu ihlali yapan işveren Suudi Arabistan’da mukim başka bir yabancı ise, sözkonusu işverene 5.000 SAR para cezası ve/veya bir ay hapis cezası uygulanır. Bilahare, ikamet izni iptal edilerek sınırdışı edilir.

Bu ihlali yapan işveren bir Suudi vatandaşı ise, ilk seferde 5.000 SAR para cezası uygulanır. İkinci seferde 10.000 SAR para cezası ve/veya bir ay hapis cezası tatbik edilir. Ceza, üçüncü seferde, 20.000 SAR ve/veya üç ay hapis şeklinde ağırlaştırılır. Para cezası, istihdam edilen kişilerin sayısı nispetinde katlanarak artırılır. Ayrıca, işverenin, yabancı işçi istihdam etme hakkı ilk seferde bir yıl, ikinci seferde iki yıl, üçüncü seferde üç yıl askıya alınır. Yasa dışı şekilde çalıştırılanların sınırdışı edilme masrafları işverene ait olur.

Bir işveren, kefaleti altındaki işçinin kaçtığını bildirmeksizin, bu işçinin bir başkası adına çalışmasına müsaade ederse, sözkonusu işverene ilk seferde 5.000 SAR, ikinci seferde 10.000 SAR para cezası uygulanır. Üçüncü seferde, 15.000 SAR para cezasına ilave olarak, bir ay hapis cezasına çarptırılır. Ayrıca, işverenin, yabancı işçi istihdam etme hakkı ilk seferde bir yıl, ikinci seferde iki yıl, üçüncü seferde üç yıl askıya alınır.

17. Kefaleti altındaki işçilerin kendi hesaplarına çalışmasına izin verenler ve bu işçilerin kazançlarından belli oranda pay alanlar. İhlali yapan kefil, ilk seferde, 5.000 SAR para cezası ve bir ay hapis cezası ile cezalandırılır. İkinci seferde 20.000 SAR ve iki ay hapis cezası tatbik edilir. Ceza, üçüncü seferde, 50.000 SAR ve üç ay hapis şeklinde ağırlaştırılır. Para cezaları, kendi hesabına çalışmasına izin verilen işçilerin sayısı oranında katlanarak artırılır. Ayrıca, kefilin, yabancı işçi istihdam etme hakkı ilk seferde bir yıl, ikinci seferde iki yıl, üçüncü seferde üç yıl askıya alınır. Kendi hesabına çalışan yabancı işçinin ikamet izni iptal edilir ve bu işçi sınırdışı edilir.

18. Suudi Arabistan’a yasadışı yollardan ve gizlice girenlere barınma imkanı sağlayanlar. Bu tür kaçak şahıslara barınma imkanı sağlayan kişi Suudi Arabistan’da ikamet eden bir yabancı ise, 10.000 SAR para cezası ve bir ay hapis cezası uygulanır. Ayrıca, ikamet izni iptal edilerek, ülkesine sınırdışı edilir.

Bu tür kaçak şahıslara barınma imkanı sağlayan kişi bir Suudi vatandaşı ise, ilk seferde 10.000 SAR para cezası ve iki hafta hapis cezası uygulanır. İkinci seferde 20.000 SAR para cezası ve bir ay hapis cezası tatbik edilir. Ceza, üçüncü seferde 50.000 SAR ve üç ay hapis şeklinde ağırlaştırılır.

Öngörülen para cezaları, barınma imkanı sağlanan kişi sayısı oranında katlanarak artırılır.

Ülkeye yasadışı yollardan, gizlice giren kişinin sınırdışı edilme masrafları, bu kişiyi çalıştıran veya ona barınma imkanı sağlayan şahsa ait olur.

Bu tür bir kaçağı çalıştıran işverenin yabancı işçi istihdam etme hakkı ilk seferde bir yıl, ikinci seferde iki yıl, üçüncü seferde üç yıl askıya alınır. Ayrıca, işverenin ticaret sicilindeki kaydının silinmesini teminen, konu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na intikal ettirilir.

19. Hac ve umre mekanlarına gidenler dahil olmak üzere, ikamet izni bulunmayan veya vizelerindeki ikamet süreleri sona ermiş bulunan yabancıların Suudi Arabistan içerisinde bir şehir veya kasabadan diğer bir şehir veya kasabaya intikaline yardımcı olanlar. İntikale yardımcı olan kişiye ilk seferde 10.000 SAR para cezası ve bir ay hapis cezası uygulanır. İkinci seferde 20.000 SAR para cezası ve üç ay hapis cezası tatbik edilir. Ceza, üçüncü seferde 30.000 SAR ve altı ay hapis şeklinde ağırlaştırılır. Para cezaları, intikaline yardımcı olunan kişileri sayısı oranında katlanarak artırılır.

İhlalin tekrarlanması halinde, intikalde kullanılan karayolu taşıma aracı, aracın sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın müsadere edilir. Müsadere kararı, ancak bir mahkeme kararı ile kaldırılabilir. İntikale yardımcı olan kişi, Suudi Arabistan’da mukim bir yanancı ise, bu kişinin ikamet izni iptal edilerek sınırdışı edilir.  

20. Suudi Arabistan’a giriş için gerekli olan belgelere sahip olmayan yabancıları deniz, kara veya hava taşıt araçlarıyla Suudi Arabistan’a getirenler veya gerekli belgelere sahip olmakla birlikte, zorunlu haller dışında, yabancıları yasada öngörülmüş olanlar dışındaki giriş noktalarına getirenler. İhlali gerçekleştiren kişiye ilk seferde 5.000 SAR para cezası uygulanır. İkinci seferde, 5.000 SAR para cezası ve/veya bir ay hapis cezası tatbik edilir. Ceza, üçüncü seferde, 5.000 SAR para cezası ve beş ay hapis şeklinde ağırlaştırılır.

21. Suudi Arabistan’a veya onun karasularına kaçak şekilde yabancıların girmesini sağlamak veya buna yardımcı olmak. Suudi Arabistan’dan veya onun karasularından yabancıların kaçak şekilde ülke dışına çıkmasını sağlamak veya buna yardımcı olmak. İhlali gerçekleştiren kişi ilk seferde 5.000 SAR para cezası ve/veya 5 ay hapis cezası ile cezalandırılır. İkinci seferde, 5.000 para cezası ve bir yıl hapis uygulanır. Ceza, üçüncü seferde 5.000 SAR ve iki yıl hapis şeklinde artırılır. İnsan kaçakçılığında kullanılan taşıt aracı müsadere edilir.

22. Kefalet nakli yaptırmaksızın (halen bir önceki işvereninin kefaletinde görünürken) başka bir işveren için çalışmak. İhlali gerçekleştiren yabancı sınırdışı edilir ve iki yıl dolmadan Suudi Arabistan’a geri dönmesine izin verilmez. Sınırdışı edilme masrafları, işverene ait olur.

23. Kefilinden kaçanlar ve kefil kaçaklarına barınma/iş imkanı sağlayanlar. Güvenlik birimlerince veya işveren tarafından yakalanan kefil kaçakları 2.000 SAR para cezası ve iki hafta hapis ile cezalandırılır. Bilahare çalışma izinleri iptal edilerek sınırdışı edilirler.

Kaçan işçisi için kefil tarafından yapılan “kefil kaçağı” bildiriminden sonraki üç ay içinde kefil kaçağı ele geçirilemez ise, sınırdışı edilme masraflarının karşılanmasında kefilin yükümlülüğü ortadan kalkar. Bir kefil kaçağı, kefilinden kaçtıktan sonra kendi hesabına çalışmaya başlamış ise, sınırdışı edilme masrafları kendisine ait olur. Ele geçirilen kefil kaçağı yeterli paraya sahip değilse, sınırdışı edilme masrafları, Pasaport İşleri Genel Müdürlüğü’nün onayı üzerine, Suudi Hükümeti tarafından üstlenilir.

Bir kefil kaçağına barınma imkanı sağlayan kişi Suudi vatandaşı ise 2.000 SAR para cezası ve iki hafta hapis ile cezalandırılır. İhlalin tekerrürü halinde ceza, 3.000 SAR para cezası ve 6 hafta hapis şeklinde ağırlaştırılır. Kefil kaçağının sınırdışı edilme masrafları, ona barınma imkanı sağlayan kişiye ait olur.

24. Yabancı işçinin, mazeret göstermeksizin iki gün veya daha fazla süreyle işe gelmemesi ve bu durumun işveren tarafından Pasaport İdaresi’ne bildirilmesi. Yabancı işçi ilk seferde 1.000 SAR, ikinci seferde 2.000 SAR ve üçüncü seferde 3.000 SAR para cezasına çarptırılır.

25. Çalışma izni olmayan bir yabancının herhangi bir şirket ya da ticarethane tarafından istihdam edilmesi. Çalışma izni bulunmayan bir yabancıyı istihdam eden kişi, 1.000 SAR para cezasına çarptırılır. Ceza miktarı, çalıştırılan kişi sayısı oranında katlanarak artırılır.

26. Hac dönemlerinde, hacı adayı taşıma lisansı bulunmamasına karşın, Mekke’ye insan taşıyanlar. Taşımayı gerçekleştiren bir şirket ise, ilk seferde 2.000 SAR’dan az olmamak üzere para cezasına çarptırılır. Ceza, ikinci seferde 5.000 SAR, üçüncü seferde 10.000 SAR’a yükseltilir. Taşımayı yapan kişi/şirket Suudi olsa da, aynı miktarda para cezası tatbik edilir. Tahsil edilen para cezası, taşınan kişi sayısı oranında katlanarak artırılır.